กลุ่ม WIIK ผุดโครงการช่วยเหลือสังคม “WIIK เติมฝันแบ่งปันน้ำสะอาด”

 

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) (WIIK) ร่วมกับบริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WIIK Water หรือ บริษัทย่อย) ประเดิมโครงการแรกต้อนรับปี 2563 ต่อยอดธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านท่อและธุรกิจน้ำ ผุดกิจกรรมโครงการ “WIIK เติมฝันแบ่งปันน้ำสะอาด” เพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคมให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย WIIK และ WIIK Water ได้สำรวจโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี 6 ทางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยปูแกง ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ริมแม่น้ำปาย ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน วัด โรงเรียน และราษฎรประมาณ 70 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรแบบยังชีพ และอยู่ห่างไกลความเจริญติดต่อกับพื้นที่ภายนอกได้โดยทางเรือเท่านั้น ซึ่งในหมู่บ้านมีระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติ ใช้ชั้นหินและทรายในการกรองอยู่ 1 เครื่อง ที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับน้ำที่นำมาผลิตมีความขุ่นไม่แน่นอน ส่งผลให้น้ำที่ผลิตได้ขุ่น ไม่สามารถน้ำมาอุปโภคและบริโภคได้

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขลักษณะในการอุปโภคและบริโภค จึงได้มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาด ติดตั้งด้วยเมมเบรนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อเติมฝันให้เด็กๆโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินได้มีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคและบริโภคเพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63

 

ที่มา https://siamrath.co.th/n/134791